Szerokopasmowy
Internet

Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 11 marca 2014r., Stowarzyszenie „Aglomeracja Zielonogórska” zostało podmiotem, na który została dokonana rezerwacja częstotliwości obejmującej cztery dupleksowe kanały radiowe, każdy o szerokości 3, 5 MHz z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze środkowej i południowej części województwa lubuskiego (obszar koncesyjny 08.2) do wykorzystania w sieciach typu punkt – wiele punktów do dnia 31 grudnia 2022 r.

Obszar koncesyjny 08.2 szczegółowo obejmuję następujące powiaty:
Czytaj więcej

Partnerstwo
Publiczno-Prywatne

W dniu 21 września 2016 roku Stowarzyszenie „Aglomeracja Zielonogórska” zostało Członkiem Rządowej Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Platforma współpracy w zakresie PPP utworzona z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecnie Ministerstwa Rozwoju) jest odpowiedzią na oczekiwania publiczne i rynkowe. Ma ona wypełnić lukę w zakresie pomocy administracji rządowej w przygotowaniu i wdrażaniu projektów PPP. Platforma stanowi forum wymiany informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk między samorządami poprzez realizację konkretnych projektów.
Czytaj więcej

Rewitalizacja
Oświetlenia

Stowarzyszenie Aglomeracja Zielonogórska wspólnie z Fundacją Rewitalizacji Oświetlenia ATON – oferuję Członkom Aglomeracji Zielonogórskiej kompleksowe wsparcie w zakresie rewitalizacji oświetlenia.

W ramach programu jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać bezpłatną kalkulację systemu oświetlenia ulicznego lub użytkowego, z określeniem przewidywanych ilości potrzebnych źródeł, opraw i ich mocy oraz siły strumienia. Zostaną również wskazane potencjalne oferty dostępne na rynku, spełniające założenia projektowe i tym samym gwarantujące uzyskanie przewidywanych w projekcie efektów ekonomicznych i jakościowych, oraz sposoby finansowania projektów rewitalizacji.
Czytaj więcej

Szkolenia
"Praktyczna Gmina"

„Praktyczna Gmina” to cykl szkoleniowy realizowany przez Stowarzyszenie „Aglomeracja Zielonogórska” dla swoich Członków.

Cyklicznie organizowane szkolenia są odpowiedzią głównie na potrzeby środowiska samorządowego, ale także nawiązują swą tematyką do obszarów interesujących dla biznesu i nauki.

Do tej pory zrealizowaliśmy m.in. takie szkolenia, warsztaty, czy seminaria – jak:
Czytaj więcej

Plany
Gospodarki Niskoemisyjnej

Stowarzyszenie „Aglomeracja Zielonogórska” decyzją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymało dofinansowanie na realizację projektu: „Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla 4 Gmin należących do Stowarzyszenia Aglomeracja Zielonogórska” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) – (Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013).

Czytaj więcej

Promocja
Gospodarcza

Tytuł projektu: „Promocja gospodarcza i rozwój terenów inwestycyjnych w obszarze Lubuskiego Trójmiasta”

Beneficjent – Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto

Partner – Stowarzyszenie Aglomeracja Zielonogórska

Okres realizacji projektu: 01.04.2012 – 31.12.2014

Przedsięwzięcie dotyczy promocji gospodarczej, która ma służyć stworzeniu spójnego wizerunku silnego regionu, co docelowo ma wpłynąć na zwiększenie liczby inwestycji w regionie, jak też powiązań biznesowych przedsiębiorstw, mających bezpośredni wpływ na rozwój gospodarczy gmin Aglomeracji Zielonogórskiej, do której należy beneficjent projektu (Lubuskie Trójmiasto) i całego województwa.
Czytaj więcej