Stowarzyszenie „Aglomeracja Zielonogórska” decyzją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymało dofinansowanie na realizację projektu: „Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla 4 Gmin należących do Stowarzyszenia Aglomeracja Zielonogórska” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) – (Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013).

Partnerami projektu są następujące Gminy:

  • Bojadła
  • Gubin o statusie miejskim
  • Kargowa
  • Skąpe

Całkowita wartość projektu to: 149 180, 00 zł z czego 126 803, 00 zł (tj. 85%) zostanie dofinansowania ze środków UE.

Projekt zakłada realizację następujących elementów:

  • Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej
  • Stworzenie Bazy Danych
  • Szkolenia Pracowników
  • Informacja i promocja
  • Opracowanie elementów w wykorzystywanych w opracowywanych bądź aktualizowanych planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz
  • Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Czas realizacji projektu: Marzec – Listopad 2015